ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน CS213B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..