ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

            โรงเรียนสามโก้วิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  15  หมู่  10  ตำบล สามโก้ อำเภอ สามโก้ จังหวัดอ่างทอง ริมถนนสายสามโก้ – ศรีประจันต์  เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ของกระทรวงศึกษาธิการ

             โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาในปีการศึกษา 2532 ได้เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในปีการศึกษา 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท       ( มพช. ) และได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อ วันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  และผ่านการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) รอบที่สอง ในปี พ.ศ. 2550

              เดิมโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโก้ โดยใช้อาคารหลังเก่าของโรงเรียนบ้านลำสนุ่น ( โรงเรียนอนุบาลสามโก้ ) เป็นอาคารเรียน  ต่อมา พระครูปัญญาลังการ เจ้าอาวาส

วัดเกษทอง  เจ้าคณะอำเภอสามโก้  ได้มอบที่ดินให้ก่อสร้างโรงเรียน จำนวน  27 ไร่  เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  ในปีพ.ศ. 2528  ผู้อำนวยการเตชะสิทธิ์  สุขเจริญ  พร้อมด้วยคณะครู -อาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และประชาชนชาวอำเภอสามโก้  ได้ร่วมกันจัดหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 23 ไร่ เศษ  รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนทั้งหมดมีจำนวน 50  ไร่  3 งาน  76  ตารางวา