ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน

                              โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

                      ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 

       
ห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1/1 15 20 35
ม.1/2 19 17 36
ม.1/3 18 17 35
รวม ม.1 52 54 106
ม.2/1 7 26 33
ม.2/2 16 19 35
ม.2/3 29 5 34
รวม ม.2 52 50 102
ม.3/1 13 22 35
ม.3/2 17 19 36
ม.3/3 18 18 36
รวม ม.3 48 59 107
รวม ม.ต้น 152 163 315
ม.4/1 12 29 41
ม.4/2 14 19 33
ม.4/3 24 4 28
รวม ม.4 50 52 102
ม.5/1 17 17 34
ม.5/2 14 18 32
ม.5/3 17 0 17
รวม ม.5 48 35 83
ม.6/1 12 29 41
ม.6/2 8 21 29
ม.6/3 8 1 9
รวม ม.6 28 51 79
รวม ม.ปลาย 126 138 264
รวมทั้งสิ้น 278 301 579
       
      ข้อมูล 1 พ.ย. 64