ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 15
ตารางนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.24 KB 15
ข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.35 MB 11