กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูพรรัตน์ อุดมดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูหรรษา ศรีกระจ่าง
ครู คศ.3

ครูเนตรชนก ศิลาทอง
ครู คศ.1

ครูนิตยา ศรีรัตน์
ครู คศ.2