กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูกัลยกร สุขขุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูอรวรรณ ศรีโพธิ์
ครู คศ.3

ครูทุเรียน แก้วมณี
ครู คศ.3

ครูกรณิศ พวงลูกอิน
ครู คศ.2

ครูลลิตา สารสุวรรณ
ครู คศ.3