กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสุภา ฤทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสุรศักดิ์ เดชคง
ครู คศ.2

ครูพิชยดนย์ พิกุลทอง
ครู คศ.2

ครูเสาวนีย์ รวยทรัพย์
ครู คศ.1

ครูณฐมน นุตจรัส
ครู คศ.1