กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูวีระพจน์ บุญรอต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูสันติ กาญจนสิทธิ์
ครู คศ.1

ครูอดิศักดิ์ ขันทอง
ครูผู้ช่วย