กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูกรรณิการ์ จำปาพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูบรรเจิด หน่องพงษ์
พนักงานราชการ