กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูฉัตรวลัย ทรงความเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูกฤตเมธ แป้นงาม
ครู คศ.1

ครูพนิตกานต์ พรมมี
ครูผู้ช่วย