กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูวราภรณ์ นาคเขียว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูเวนิสา พานทอง
ครูชำนาญการ

ครูสุทธิกาญจน์ ทองทับทิม
ครู

ครูกาญจนา ประมูลลี
ครูอัตราจ้าง